1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB ,,Euronordas“ internetinės parduotuvės tbr.lt (toliau – pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.


1.2. Užsiregistravęs Vartotojas užpildęs parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtinęs, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, taip besąlygiškai sutikdamas su taisyklių nuostatomis, tampa internetinės parduotuvės tbr.lt klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja bei vykdo taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.


1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į elektroninę parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles.

1.4. Parduotuvėje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, bei jų įgalioti atstovai.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.3. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma tbr.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;

4.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.4. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą (jei kitų sąlygų nenumato tbr.lt).

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.7. Pirkdamas ir naudodamasis pardavėjo teikiamomis paslaugomis parduotuvėje, vadovautis ir laikytis šiose taisyklėse nustatytų nuostatų;

4.8. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą.

4.9. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus užsakant ir perkant prekes internetinėje parduotuvėje.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas neatsiskaito už prekes per tris dienas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, taip pat Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju 3 (tris) darbo dienas.

5.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra vykdyti, diegti arba keisti akcijas ir lojalumo programas, jų taisykles ir sąlygas pateikdamas atskiru aprašu.

5.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra sudaryti arba keisti prekių ir paslaugų kainodarą vadovaujantis LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.


5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

5.8. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms, dėl kurių negali ar neteko galimybės Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

5.9. Parduodant prekes, išduoti Pirkėjui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas.

5.10. Parduodant prekes išduoti ir elektroniniu paštu ar paštu įteikti įsigytų prekių sąskaitą-faktūrą.

6. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS 
6.1. Visų prekių, parduodamų e-parduotuvėje tbr.lt, kainos nurodytos su PVM. 

6.2. Mokestis už transportavimą nurodomas prekių transportavimo kainyne bei suformavus prekių krepšelį.

7. PREKIŲ UŽSAKYMAS
7.1. Pirkėjas pasirinkęs prekę ar prekes, suformuoja prekių krepšelį ir pateikia Pardavėjui užsakymą. Pirkėjo pateikiamame užsakyme grafoje „papildoma informacija“ Pirkėjas privalo įrašyti visą papildomą informaciją, susijusią su prekių užsakymu ir pristatymu. Pirkėjo patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas (paspaudus "Patvirtinti užsakymą").

7.2. Pirkėjui patvirtinus suformuotą krepšelį, formuojamas užsakymas, patalpinami Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikė registracijos metu, bei išsirinktų prekių sąrašas.

7.3. Kiekvieną kartą Pirkėjas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su pirkimo metu galiojančiomis taisyklėmis.

7.4. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas privalo patikrinti, ar visi asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų, Pirkėjas privalo duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

7.5. Pirkėjas užsakymo formoje turi pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.

7.6. Prekės užsakymas priimamas ir pradedamas vykdyti:

7.6.1. Pirkėjui pasirinkus išankstinį bankinį pavedimą, atsiskaitymą grynais kurjeriui;

7.7. Pirkėjas užsakyme nurodo Prekės individualias savybes (spalva, kiekį, t.t.), Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Pirkėjas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis, reikalingus prekės pristatymui.

7.8. Pirkėjui pageidaujat, kad Prekės būtų pristatytos ne Pirkėjo registracijoje nurodytu adresu arba jas gautų trečiasis asmuo, užsakyme nurodomas pageidaujamas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Pirkėjui pageidaujat, kad Prekės būtų pristatytos trečiajam asmeniui, galimas tik išankstinis mokėjimas.

7.9. Pardavėjas patvirtina tik teisingai, vadovaujantis taisyklėmis, užpildytus užsakymus.

7.10. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 valandas nuo jo gavimo momento.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS
8.1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje Pirkėjo nurodytu adresu per 1-5 darbo dienas, prieš tai suderinus tikslų pristatymo laiką.

8.2. Prekių pristatymas, prie kurių aprašymo pažymėta ,,spec. užsakymas“ pristatymo terminas, derinamas individualiai, kadangi šios prekės užsakomos.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, negalėdamas to padaryti įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9. PREKIŲ GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Pirkėjui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba, kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais terminais ir sąlygomis.

9.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų prekei sugedus ir gedimui, atitinkant garantijos reikalavimus, Pirkėjas nukreipdamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

9.5. Prekėms, kurioms suteikiama gamintojo garantija, garantijos sąlygas ir terminus rasite tokių prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Jeigu turėsite kokių nors problemų dėl prekių kokybės, rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją Jūs galite rasti prekės garantiniame talone. 

9.6. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, įgalioto asmens ir Jūsų parašas.

9.7. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

9.8. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais prekėms nustatomas tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui likus tokiam prekės tinkamumo naudoti terminui, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Norėdami grąžinti prekę būtinai prieš tai susisiekite su mumis tbr.lt tinklapyje nurodytais kontaktais.

10.2. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

10.3. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

10.4. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje (jeigu ji buvo), kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

10.5. Prekės grąžinamos Pirkėjo transportu (jeigu raštiškai nesutarta kitaip), išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

10.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

10.7. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį Jums pateiks tbr.lt atsakingas darbuotojas el. paštu. 

10.8. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.


11. GARANTIJOS IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS
11.1. Norint išvengti nesusipratimų, prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas.

11.2. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekėms ar jų dalims. 

11.3. Garantija yra taikoma tik tuo atveju, kai prekės yra naudojamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir gamintojo numatytą jų paskirtį. 

11.4. Kokybiškų prekių grąžinti negalima jeigu:
11.4.1. Sugadinta, sunaikinta prekių pakuotė.
11.4.2. Prekė iškomplektuota.
11.4.3. Prarasti prekės dokumentai, įsigijimo dokumentas ar garantijos dokumentai.
11.4.4. Pasibaigęs prekių grąžinimo terminas numatytas LR įstatymuose ir teisės aktuose.                                                                                             
11.4.5. Prekė buvo naudojama.                                                                                                                                                                                  11.4.6. Prekė pakeitė prekinę išvaizdą.


12. ATSAKOMYBĖ 
12.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. 

12.3. Pardavėjas neatsako už tinklalapyje pateiktą kitų įmonių informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

13 . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.